top of page

Nelle De Maeyer, handelend onder de naam vanelle, met vestigingsadres te 2070 Burcht, kloosterstraat 21F en ondernemingsnummer 0777.518.940.

btw-vrijstellingsregeling kleine onderneming.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@vanelle.be

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Dienstverlener: Nelle De Maeyer, handelend onder de naam vanelle

2. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

3. Aanbod: alle aanbiedingen uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail.

4. Dienst: de diensten die wij leveren

5. Producten:

  • Fysieke 1-op-1 sessies

  • Fysieke workshops

  • Fysieke trajecten

  • Fysieke en online opleidingen

  • Fysieke producten

6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als

Dienstverlener.

7. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de aankoop van het goed/ de dienst.

8. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.

9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

10. Website: https://www.vanelle.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, trainingen, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website of via offerte. 

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en producten aan.

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit:

• Fysieke 1-op1 sessies

• Fysieke workshops

• Fysieke trajecten

• Fysieke en online opleidingen

• Fysieke producten

4.2. Wanneer jij, als Klant, onze diensten of producten aankoopt en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig zou worden beëindigd door jou, als Klant, zal jij, als Klant, toch tot het gehele lessenpakket dienen te betalen.

4.3. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.

 

Artikel 5- Annulatiepolicy

Indien jij, als Klant, een van de fysieke1-op-1 sessies dient te annuleren, kan dit kosteloos indien dit meer dan 12 uur voor de sessie wordt doorgegeven aan ons, als Dienstverlener. Indien jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, iets laat weten binnen de 12 uur voorafgaande aan de 1-op-1 sessie, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht om deze beurt aan te rekenen. Wij, als Dienstverlener, zullen de lessen echter nooit terugbetalen.

6.2. Betaling

6.2.1. Jij, als Klant, dient de meeste van onze goederen en diensten te betalen via de website of fysiek bij de Dienstverlener. Een factuur opmaken is mogelijk.

6.2.2. Jij, als Klant, zal het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE75 0019 1871 3651 van ons, als Dienstverlener, met vermelding van het factuurnummer, te vinden op de facturatie. De factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 50,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 7 - Duurtijd en levering 

7.1. Voor aankoop en verzending van fysieke producten gelden de volgende bepalingen: Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

7.2. Wij, als Dienstverlener, doen ons uiterste best om onze fysieke producten te verzenden binnen een leveringstermijn binnen een termijn van 3 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

7.3. Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

7.4. Wanneer jij, als Klant, niet thuis bent op het moment van levering van het product, wordt deze naar een postpunt gebracht. Het te laat ophalen door jou, als Klant, van jouw pakket geeft jou, als Klant, echter geen recht de overeenkomst te ontbinden.

7.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

7.6. Jij, als Klant, hebt ook de mogelijkheid om de fysieke producten te komen afhalen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1. Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen of de dag van levering van een fysiek product.

8.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze online opleidingen en trajecten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. Ook de ontbinding van diensten is niet mogelijk eens deze volledig of gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Bij aankoop van coaching, cursussen en programma’s stem jij, als Klant, ermee in dat de dienst onmiddellijk uitgevoerd wordt waardoor jij, als Klant, afstand doet van jouw herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is uiteraard niet van toepassing op onze producten op maat, eens je deze aankoopt, begint de uitvoering onmiddellijk en kan je, als Klant, geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.

 

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Jij, als Klant, vermeldt het ordernummer en de naam van het product. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

9.3. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

9.4. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9.5. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10 – Betwistingen

Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.

Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

11.2. Overmacht

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

11.3. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

11.5. Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand der technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, producten, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, lessen en/of materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

12.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de producten en diensten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

12.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen, lessen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

12.4. Jij, als Klant, mag in geen geval onze gekochte e-books en downloads delen met derden. Daarnaast is het ook ten strengste verboden om de fysieke kaartensets te kopiëren.

12.5. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 13 – Gegevensverwerking

13.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.

13.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

13.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.

bottom of page